Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Dotace obce » Rok 2017

Stezka pro pěší a cyklisty

 

Propojení obcí Sovětice – Sadová – Mžany stezkou pro cyklisty a pěší

 

          Dlouho diskutovaným a stále ožehavějším tématem pro obyvatele i návštěvníky uvedených 3 obcí je bezpečná doprava pěších a cyklistů do škol, za prací, k lékaři, na nákupy, za sportem či kulturou. Při současné intenzitě dopravy a chování některých řidičů se to pomalu stává každodenním hazardem se zdravím a životy, což dokládají i těžká zranění chodců s trvalými následky na tomto úseků v minulých letech, způsobené srážkou s vozidlem. Nelze předpokládat, že tomu v budoucnu bude jinak.

          Proto se po připomínkách občanů na veřejných zasedáních spojily úvahy jednotlivých obcí a zrodil se záměr vybudovat, po úsecích, páteřní komunikaci pro pěší a cyklisty, která by v první řadě přivedla bezpečně občany do Sadové k vlakovým a autobusovým spojům. Zde je potřeba zdůraznit, že občané obcí Sovětice a Mžany nemají jinou možnost využití veřejné dopravy, nežli výše uvedené v obci Sadová.  Současně by se tím naplnilo i další poslání, tedy bezpečná doprava těch nejmenších dětí do školky a 1. stupně základní školy ve Mžanech, doprava k lékaři, za nákupy, sportem a kulturou. Protože je tato komunikace projektována v souběhu se stávajícími cyklotrasami č. 4292 (Cerekvice – Nechanice) a č. 4286A (Sadová – Suchá), vedenými po okresních silnicích, dojde v těchto úsecích k vedení cyklotrasy po cyklostezce, což je ideální stav.

          Že je intenzita dopravy v této oblasti značná, dokládají i čerstvá měření počtu motorových vozidel, která jsme v rámci přípravy této stavby pořídili. Nejdůležitější je časový úsek v pracovní dny mezi 6 a 18 hodinou. Samozřejmě, že největší hustota provozu je na silnici I/35 v Sadové, kde v této době projede cca 10 tisíc motorových vozidel. Ale ani na okresních silnicích není provoz malý. Mezi Sověticemi a Sadovou je to v této době zhruba 800 vozidel, v Sadové 1300 vozidel a mezi Sadovou a Mžany 1200 vozidel.

          Každá obec vybuduje příslušnou část komunikace na svém katastru a na své náklady. Jejich výše však přesahuje finanční možnosti jednotlivých obcí a tak musí být z větší části pokryty dotací. Nejedná se pouze o vlastní stezku, ale stavba vyvolává další výdaje a to na přeložky kabelů, kanalizace a také na vjezdy a osvětlení stezky. Navíc nejsou všechny tyto položky dle pravidel dotace uznatelné, takže se musí uhradit z vlastních zdrojů. Obec Mžany má svůj úsek již v provozu, zbývá jim dokončit především veřejné osvětlení. 

          Obce Sovětice a Sadová koordinují přípravu stavby tak, aby byla realizována ve stejném období roku 2018, pokud bude oběma obcím přiznána dotace z dotačního titulu MAS Hradecký venkov. Projekty úseků stavby ve fázi příprav byly s občany diskutovány na veřejných zasedáních obou zastupitelstev a s již konkrétními projekty pro územní řízení se pak mohli zájemci blíže seznámit na úředních deskách. Nahlédnutí do projektu pro stavební povolení využili někteří v rámci projednávání tzv. veřejnoprávní smlouvy.

Na počátku příprav bylo nutno vedle geodetického zaměření provést také několik výkupů pozemků. Až na malé výjimky nebude využita orná půda. Většina trasy je vedena po tzv. ostatních plochách a s využitím příkopů. V současné době jsou již všechny potřebné pozemky ve vlastnictví obcí. Obě obce také mají platná stavební povolení. 

Po dopracování „Studií proveditelnosti stavby“ a výběru dodavatelů stavby bude již vše potřebné zkompletováno a nezbude, než čekat na vypsání termínu podávání žádostí o dotaci.

 

           Všichni si spolu s občany moc a moc přejeme, aby obě obce byly v žádosti úspěšné a mohly, tuto pro cyklisty a pěší velice potřebnou komunikaci, vybudovat. Udělali jsme proto všechno, ale bez dotace již víc nemůžeme.    

 

 

        Aleš Krátký                                                                   Ing. Drahoslav Falta                                                           

  Starosta obce Sovětice                                                         Starosta obce Sadová

 

Ke stažení:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice