Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

SDH Sovětice » Historie SDH

Historie sboru dobrovolných hasičů v Sověticích

Uplynulo 106 let od doby, kdy se malému rolníkovi Františku Všetečkovi podařilo získat sedm dalších rolníků a dělníků k založení hasičského spolku, později sboru dobrovolných hasičů v Sověticích, kteří na sebe vzali dobrovolně funkce a zejména povinnosti k ochraně lidského zdraví a majetku před požáry a živelnými pohromami.
Poslání a činnost hasičského sboru zůstávala a zůstává podnes i když v celém průběhu uplynulých let se k této základní činnosti přidružovaly činnosti a práce vyvolané politickými a občanskými změnami celé společnosti a potřebami obce. Na první vybavení sboru (žebříky, háky, sekyrami a stříkačkou – ruční), jakož potřebné ustrojení byly organizovány sbírky a pořádána pomoc obce. Sbor získával postupně další členy a jeho činnost se rozšířila do oblasti kulturního života, zejména spoluprácí s divadelním spolkem „Česák“ a to i z důvodu zajištění finančních prostředků z kulturních akcí.
První velkou událostí pro sbor i obec byl župní hasičský sjezd konaný v Sověticích v červenci r. 1910 a s ním spojené oslavy za velké účasti občanů z okolních vesnic.
Cvičení činných členů bylo pravidelné a náročné. Velký útlum a ztráty přinesla sboru 1. světová válka, kdy takřka všichni činní členové museli narukovat a někteří se nevrátili. Obnovení činnosti po válce bylo pomalé. Byla drahota a nebylo například ani na plátno na cvičné obleky. Po překonání poválečného období přišla tzv. „světová ekonomická krize“ a s ní opět drahota, nezaměstnanost. Sboru se dařilo pouze zajišťování nejzákladnějších požárních potřeb.
Významným se pro sbor stal rok 1936 v němž se podařilo z větší části na úvěr zakoupit za 25000 Kčs od firmy Stratilek motorovou stříkačku (která je díky p. Felbrovi dodnes funkční). Ručitelem za úvěr se stala obec. Třeba poznamenat, že bez podpory obce od počátku trvání sboru až dodnes by sbor dobrovolných hasičů nemohl existovat.
V období okupace a 2. světové války byla určitá činnost sboru zakázána, zejména v oblasti kulturního života. Po ukončení války v r. 1945 a dalších letech byla činnost sboru zaměřena kromě základní činnosti i na pomoc v politicko-společenských otázkách jako pomoc brigádní, zejména v sezónních pracích. Sbor organizoval i sběr papíru a železa.
Určitým mezníkem v dějinách požární ochrany byl rok 1953, kdy zanikl „Svaz československého hasičstva“ a byl nově zřízen „Československý svaz požární ochrany“ (později základní organizace).
Základní činnost zůstala však stejná – nadále byla prováděna cvičení a údržba a obnova požární techniky a rozvíjení kulturního života. Mnohem užší byla provázanost organizace požární ochrany s národními výbory a spolupráce s organizací mládeže (ČSM). K zajištění všech úkolů byly uzavírány a kontrolovány závazky. Mimořádnou událostí v životě jednoty požární ochrany byla výstavba a slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice. Se stavbou bylo započato v r. 1966 a slavnostní otevření v roce 1968. Na stavbě byly odpracovány stovky brigádnických hodin (stavba byla uskutečněna svépomocí) pod řízením Stanislava Felbra, zednického mistra. Slavnostní otevření bylo spojeno s estrádou na níž jako host vystoupil v té době velice známý a oblíbený zpěvák Stanislav Procházka. V důsledku i této události se v práci hasičské jednoty Sovětice ani příliš neprojevily události spojené se vstupem vojsk „Varšavské smlouvy“ do ČSR.
Neodlučitelnou součástí činnosti jednoty se staly každoroční preventivní prohlídky a kontroly budov a to jakou součást protipožární prevence (spolu s MNV).
Převratnou změnou v existenci sboru dobrovolných hasičů se stal rok 1989 v důsledku změny společensko-politického řádu a to v přechodu od socialismu k vybudování kapitalismu v ČSR a posléze v ČR. V životě hasičské jednoty se mnoho nezměnilo – jako vždy základní poslání přes všechny politické a společenské změny hasičů zůstává.
Zvláště je třeba ocenit soudržnost členů sboru dobrovolných hasičů v období tzv. porevolučních euforií některých občanů a zejména v souvislosti s vytvořením Obecního úřadu v Sadové. Sbor hasičů zůstal společný a to pod názvem „sbor dobrovolných hasičů Sovětice“, ve kterém jsou členy jak občané Sovětic, tak Sadové.
Velkým vkladem do budoucích let je pro sbor DH vstupování mladých občanů do sboru. Počet členů sboru dnes činí řádově 75 mužů a žen. Úspěšně se rozvinula soutěživost mladých členů a sbor se současným počtem členů se stal jedním z největších na vesnicích.
Život a historie sboru dobrovolných hasičů Sovětice byl stručně hodnocena a vzpomenut v roce 2003 při stém výročí trvání sboru. V rámci vzpomínkového dne byl položen věnec k pomníku padlých jako projev vděčnosti a úcty všem, kteří nesli pochodeň v životě sboru a to dobrovolně a bez nároků na odměnu a již nežijí.

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice