Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Obecní úřad » Registr oznámení

Registr oznámení (oznámení do 31.8.2017)

Registr oznámení
o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

VSTUP DO REGISTRU

Základní dokumenty

1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

- jiných vykonávaných činnostech,
- majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
- příjmech, darech a závazcích.

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře obce Sovětice Obecní úřad Sovětice.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru.

Registr je umístěn v budově Obecního úřadu Sovětice.

Formy žádosti:
1. osobně na obecním úřadě v úředních hodinách Obecního úřadu Sovětice
2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Obecního úřadu Sovětice

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Sovětice.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím Internetu je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán. Uživatelské jméno a přístupové heslo bude žadateli sděleno písemně doručením do vlastních rukou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním převzetím.

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno. Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.

Při porušení výše uvedených nařízení dochází k naplnění skutkové podstaty přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100.000 Kč.

Ochrana osobních údajů

Dle zákona 101/2000 Sb.(§18 odst. 1 písm. b), o ochraně osobních údajů, není správce registru povinen podat Úřadu pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví (§18 odst. 2), že informace týkající se osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů a další, viz níže) musí být zveřejněny.

Správce databáze osobních údajů - evidenční orgán:
Obecní úřad Sovětice, Sovětice 25, 503 15 Nechanice, IČ 00269581

Účel zpracování:
vedení Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "registr") dle zákona č. 159/2006 Sb. a evidence osob nahlížejících do registru dle §13 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Kategorie osobních údajů:
adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektů údajů:
veřejní funkcionáři dle zákona č. 159/2006 Sb. a každý, kdo v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb. písemně požádá o nahlížení do registru

Kategorie příjemců údajů:
každý, kdo v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb. písemně požádá o nahlížení do registru a orgány příslušné k řízení a rozhodování o porušení povinnosti dle zákona č. 159/2006 Sb.

Doba uchování:
po dobu pěti let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře a pět let ode dne podání žádosti o nahlížení do registru

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle §13 zákona č. 101/2000 Sb.:
fyzická ochrana dokumentů, automatické zpracování na základě přístupových práv
 

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice