Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Obecní úřad » Informace

Obecní úřad Sovětice

 

 

V souladu s ustanovením § 5 odstavece 1 písmena a) až g) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obecní úřad Sovětice, jako povinný subjekt, následující informace vztahující se k jeho působnosti.

 

Obec Sovětice vznikla jako uzemní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, zákona č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

 

K plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je zřízen Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta.

 

Základní údaje o obecním úřadu

 

Název: Obecní úřad Sovětice
Sídlo: Sovětice 25, 503 15 Nechanice
Starosta: Kdoulová Miroslava

1. Místostarosta: Krátký Aleš

2. Místostarosta: Šubrt Pavel

Zastupitelstvo obce

 

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, které pracuje ve složení:

 

Kdoulová Miroslava - starostka,
Krátký Aleš - 1. místostarosta,

Šubrt Pavel - 2. místostarosta,

Hlavatá Hana - kontrolní výbor a kulturní výbor,
Bc. Kučerová Tereza - finanční výbor 

Podubecký Jiří - stavební výbor

 

Tyto orgány jsou volené, rozsah jejich pravomocí je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

 

Místo a způsob získávání informací

 

Informace lze požadovat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, ústní formou, podáním písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Odpovědi na ústní žádost jsou podávány rovněž ústně, neformálně a bezplatně. Pokud je žadatelem požadována informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. Způsob získávání informací je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Místo a způsob podávání stížnosti, žádosti,
návrhu, podnětu, či jiného dožádání

 

Stížnost, žádost, návrh, podnět, či jiné dožádání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu. Žádost je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu. Žádost musí mít veškeré náležitosti dané právnímy předpisy.

 

Rozhodnutí lze obdržet

 

Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele a to osobně nebo prostřednictvím pošty do 15 dnů od podání žádosti.

 

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí

 

Odvolání lze podat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, nebo prostřednictvím pošty na adresu obecního úřadu a to ve lhůtách dle §16 odstavec 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K tomuto účelu se nepoužívá zvláštní formulář.

 

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání

 

Postup při vyřizování je v souladu s §14 odstavec 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podání písemné informace se zpoplatňuje dle níže uvedeného sazebníku úhrad.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje

 

Zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 

Sazebník úhrad

 

Sazebník vychází ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. z nákladů spojených s poskytnutím informací.

 

Náhrady za odeslání:
- dle platného tarifu České pošty.

 

Telekomunikační poplatky:
- vyvolá-li poskytování informace nutnost použití k jejímu zajištění či obstarání telekomunikační prostředky (telefon, Intemet, E-mail), bude náhrada nákladů účtována podle platných tarifů.

 

Nahlížení do spisu:
- bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisu, bude toto poskytováno bezplatně.

 

Výroční zprávy

 

https://sovetice.cz/data/news/docs/1257/780_vyroc2018-Sovetice.pdf

https://sovetice.cz/data/news/docs/1256/779_vyroc2019-Sovetice.pdf

Sovětice | Horní Černůtky - Výroční zpráva 2020 (sovetice.cz)

 

Závěrečná ustanovení

 

Veškeré informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Obecní úřad Sovětice zveřejňuje další informace vztahující se k jeho působnosti na úřední desce.

 

 

 

Informace k GDPR:

 

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi.  OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Sovětice

 

sídlo: Sovětice 25, 503 15 Nechanice,  IČ: 002 69 581, DS: 3jva6sf , telefon: 491 612 800, e-mail: starosta@sovetice.cz

 


Pověřenec pro ochranu OÚ: Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Kašparová, Ivana Lášová
sídlo: Mokrovousy 18, IČ: 70957606, DS: fnis7qb, telefon: 498773921,
e-mail:
ou@mokrovousy.cz

 

 

 

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice